zaliczeniowo.pl
gotowe prace zaliczeniowe na studia

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Zaliczeniowo.pl

I. Definicje.

1. Serwis - Portal internetowy Zaliczeniowo.pl.
2. Użytkownik - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna przeglądająca zasoby Serwisu.
3. Materiał - Dzieło posiadające wartość intelektualną, ustalone w postaci elektronicznej pozwalającej na zamieszczenie go w Serwisie oraz odbiór przez Użytkowników, do którego Twórca zadeklarował posiadanie praw autorskich pozwalających swobodnie mu nim dysponować spełniając wymagania przedstawione w rozdziale III niniejszego regulaminu.  
4. Prowizja - Zachowane przez Serwis 20% kwoty uzyskanej ze sprzedaży Materiału.
5. Twórca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która za pośrednictwem Serwisu udostępnia Materiały Użytkownikom Serwisu.
6. Kupujący - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, podejmująca działania zmierzające do nabycia Materiału za pośrednictwem Serwisu.

II. Postanowienia Ogólne.

1. Właścicielem i administratorem Serwisu internetowego Zaliczeniowo.pl jest firma:
Nabri.pl, NIP: 9691400220.
2. Każdy użytkownik Serwisu, oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
3. Serwis prowadzi pośrednictwo sprzedaży Materiałów w postaci elektronicznej. W szczególności prac zaliczeniowych i innych prac dyplomowych stanowiących pomoc naukową.

III. Zasady publikowania Materiałów.

1. Twórca ma prawo do przesłania dowolnej liczby Materiałów.
2. Każdy Twórca przy przesyłaniu każdego Materiału do Serwisu deklaruje, iż jest uprawniony do rozporządzania nim dowolnie, tzn. jest autorem, posiada zgodę autora lub właściwej organizacji reprezentującej autora na dystrybucję oraz osiąganie z tego tytułu korzyści majątkowych, jest jedynym i wyłącznym właścicielem praw autorskich, osobistych i majątkowych do przekazywanego Serwisowi Materiału. Twórca oświadcza, że poprzez publikację i dystrybucję Materiału przez Serwis, nie zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich. W przypadku, gdy Materiał został napisany przy współpracy z innymi osobami lub organizacjami (przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami itp.) jak i wówczas gdy informacje dotyczące danej organizacji zostały zawarte w Materiale, Twórca oświadcza że uzyskał pisemną zgodę na komercyjne rozpowszechnianie całości Materiału. Każdy Twórca odpowiada za zgodność swojego oświadczenia z prawdą. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność oświadczenia Twórcy z prawdą.
3. Twórca oświadcza, że przekazywany Materiał:
- jest kompletny i czytelny.
- zawiera kompletną bibliografię oraz przypisy które zostały wykorzystane przy tworzeniu Materiału.
- nie zawiera elementów skopiowanych z internetu z wyłączeniem elementów opatrzonych przypisami.

4. W przypadku zamieszczenia treści niespełniających wymagań wymienionych w punkcie 2, wyłącznie Twórca jest odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.
5. Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów.
6. Za treści umieszczone w Materiałach odpowiada Twórca.
7. Twórca udziela Serwisowi upoważnienia do pośrednictwa sprzedaży Materiałów w jego imieniu i na jego zlecenie na czas nieokreślony.
8. Serwis nie wymaga wyłączności. Twórca może sprzedawać swoje Materiały sam jak również za pośrednictwem innych firm.
9. Przy przesyłaniu każdego Materiału do Serwisu, Twórca zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, tj: imienia, nazwiska bądź nazwy firmy oraz numeru konta bankowego. Serwis może uzależnić świadczenie usługi na rzecz Twórcy od przedłożenia przez niego dokumentu tożsamości lub dokumentów rejestracyjnych firmy.
10. Twórca zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w Serwisie w przypadku ich zmiany.
11. Administrator serwisu ma prawo subiektywnego decydowania, które z prac będą zamieszczone w Serwisie, a które nie. W poszczególnych przypadkach może prosić Twórcę o uzupełnienie danych, stworzenie Próbki Materiału, lub jego Opisu.
12. Twórca sam wyznacza cenę Materiału.  
13. Twórca w każdym czasie korzystania z usług Serwisu jest zobowiązany skutecznie powiadomić Serwis o każdej zmianie stanu prawnego związanego z przesłanym Materiałem. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z nie powiadomienia Serwisu obciążają Twórcę.
14. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek podejrzeń w związku z uczciowością Twórcy i prawdziwością oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2. Serwis ma prawo usunąć Materiał Twórcy ze sprzedaży za pośrednictwem Serwisu do czasu wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia sytuacji prawnej danego Materiału.
15. Nazwy przedsiębiorstw oraz ważne dane (np.: dane osobowe) które ich dotyczą mogą zostać usunięte, zamazane lub zmienione w Materiale przez Serwis.
16. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia Materiału Twórcy, bez konieczności podawania przyczyny.
17. Wystawianie Materiałów na sprzedaż i przeglądanie bazy jest bezpłatne.

IV. Realizacja zamówień. Przebieg transakcji.

1. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Serwis należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty określonej kwoty oraz ewentualnych innych kosztów, o których kupujący zostanie poinformowany na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
3. Po uiszczeniu zapłaty, Materiał udostępniany jest do pobrania na koncie Kupującego.
4. Kupujący nie ma prawa udostępniać otrzymanego Materiału osobom trzecim.
5. Kupujący, przed rozpoczęciem transakcji powinien zapoznać się z opisem Materiału umieszczonym w Serwisie.
6. Zawarcie umowy między Kupującym i Twórcą dochodzi do skutku z chwilą otrzymania przez Serwis należności od Kupującego.

V. Prawa autorskie.

1. Twórca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi wszystkich publikowanych lub udostępnianych Materiałów oraz, że spełnia wymagania przedstawione w punktach 2 i 3 rozdziału III niniejszego regulaminu.
2. Twórca udziela Serwisowy zgody na: kopiowanie, rozpowszechnianie Materiału w całości lub części, w tym wprowadzanie do obrotu i sprzedaży bez ograniczeń w czasie i terytorium na zasadach odpłatności wymienionych w rozdziale VI Regulaminu.
3. Serwis może w każdej chwili zażądać wglądu do dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia Twórcy.
4. Twórca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw osób trzecich.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby lub podmioty roszczeń związanych z opublikowaniem Materiałów naruszających prawa autorskie osób trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Twórca, który przesłał sporne Materiały.
6. W przypadku zgłoszenia pod adresem Serwisu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych z tytułu przesłania przez Twórcę Materiału, do którego nie miał pełni lub części praw autorskich, Twórca pokryje wszystkie koszty, jakie poniesie lub będzie zobowiązana ponieść Serwis.
7. Twórca oświadcza, że wraz z przekazaniem egzemplarza Materiału Serwisowi przekazuje również prawa do stworzenia utworu zależnego lub inspirowanego, przez osoby trzecie, na rzecz których zostanie udostępniony Materiał. Przez utwór zależny rozumie się stworzenie przez osobę trzecią, również w oparciu o przekazany Materiał, pracy magisterskiej, pracy licencjackiej, pracy inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.
8. Kupujący nie nabywa praw autorskich do zakupionego Materiału.
9. Wszelkie Materiały udostępniane za pośrednictwem Serwisu  podlegają międzynarodowej ochronie w zakresie praw autorskich.
10. Kupujący może użytkować Materiał zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią Materiału, bez możliwości  wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem.
11. Niedozwolone jest dystrybuowanie nabytego przez Kupującego Materiału.

VI. Wynagrodzenie.

1. Twórca udziela Serwisowi upoważnienia do pośredniczenia w sprzedaży Materiału Twórcy bez ograniczeń czasowych lub ilościowych.
2. Twórca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 80% wyznaczonej przez Twórcę ceny sprzedaży.
3. Wynagrodzenie Twórcy przekazywane jest na jego konto bankowe. Wpłata środków na konto Twórcy z tytułu udostępnienia Materiału odbywa się w przeciągu 14 dni od przekazania Kupującemu Materiału spełniającego wymagania niniejszego regulaminu.
4. Twórca ma obowiązek powiadomić Serwis o wszelkich zmianach dotyczących jego aktualnego adresu zamieszkania, numeru telefonu lub konta bankowego. Serwis nie ma obowiązku czynić poszukiwań w tym zakresie.

VII. Rozwiązanie Umowy.

1. Serwis zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Twórcą bez podania przyczyn.
2. Umowa może być rozwiązana przez Twórcę bez podania przyczyny.
3. Po rozwiązaniu umowy Serwis zobowiązuję się do usunięcia wszystkich kopii wszystkich Materiałów Twórcy.

VIII. Ochrona danych osobowych.

1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Serwisu.
2. Serwis nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Serwisowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie. Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Serwisu.
3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane osobowe, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych innych osób.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem lub zamieszczeniem w Serwisie Materiałów zawierających wizerunek lub dane osobowe osób trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Twórca, który opublikował sporny wizerunek lub dane osobowe innych osób.

IX Reklamacje.

1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu, składający reklamację powinien wysłać e-mail z treścią reklamacji na adres info (at) zaliczeniowo.pl
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji przy czym Serwis zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu.
3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail z którego została wysłana lub na inny adres e-mail wskazany przez składająego reklamację.
4. Reklamacje niezwiązane z działalnością Serwisu nie będą rozpatrywane.
5. Serwis pozostawia bez rozpoznania wszelkie reklamacje dotyczące zawartości merytorycznej Materiałów, użyteczności i zgodności opracowanych w nim wyników.
6. Wymiana, zwrot Materiału po jego udostępnieniu Kupującemu jest niemożliwy.

X. Postanowienia końcowe.

1. Materiały oferowane w ramach Serwisu wystawiane są na sprzedaż przez Twórców. Serwis nie jest stroną - pośredniczy jedynie w zawieraniu transakcji pomiędzy Użytkownikami, użyczając technicznych środków potrzebnych do ich przeprowadzenia.
2. Korzystanie z Serwisu następuje, po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją wszystkich jego postanowień, co oznacza włączenie tych postanowień do treści umowy.
3. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Serwis nie odpowiada za treści Materiałów.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych.
5. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest Twórcą, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Serwis.
6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników.